Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Kindercoach Tamara is opgericht door Tamara Noynaert gevestigd te Leerbeek en ingeschreven onder het BTW nummer BE 0874244370 en richt zich op therapie van kinderen en volwassenen, evenals het organiseren van workshops, trainingen, lezingen en
themabijeenkomsten.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten met kindercoach Tamara en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

3. Verhindering

3.1 Het afzeggen van een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang van uw afspraak kosteloos.
Wanneer u te laat afzegt en/of ook niet op uw afspraak verschijnt, zal ik genoodzaakt zijn u het volledige bedrag voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Ik kan dan namelijk geen andere mensen helpen in de door u gereserveerde tijd.

3.2 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van het verschuldigde tarief op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een nalatigheidsintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand.
Bovendien is de klant in dat geval van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitair bedrag van 10% van het onbetaalde tarief verschuldigd, met een minimum van EUR 125 per niet-betaalde factuur, onverminderd het recht van Kindercoach Tamara om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

3.3 Behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, zijn alle buitengerechtelijke (bv. incassokosten) en gerechtelijke kosten (o.a. dagvaardingskosten en erelonen van advocaten) die Kindercoach Tamara dient te maken teneinde de klant te dwingen om zijn verbintenissen (tijdig) na te komen, voor rekening van de gebruiker/klant.

4. Tarieven

4.1 Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten. Deze zijn na te lezen onder het hoofdstukje “tarieven” op de website of na te vragen bij coach Tamara. tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen. Als er toch wat meer tijd nodig is (> kwartier), wordt er een afspraak gemaakt.

4.2 De tarieven die worden aangerekend variëren in functie van de aard van de geleverde Diensten (onder meer type van hypnosesessie/behandeling, opleiding, etc.). Behoudens andersluidende regeling, wordt het verschuldigd tarief onmiddellijk na afloop van een sessie of behandeling ter plaatse betaald aan kindercoach Tamara.

5. Betalingsvoorwaarden
De betaling gebeurd na de sessie in cash geld of via de mobiele app.

Elke factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-onderneming, waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet verminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van 150,00 EUR, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bovendien is van rechtsweg een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Elk factuur die gericht wordt aan de opdrachtgever-consument, waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend na het verstrijken van een termijn van ten minste 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag nadat de leverancier/dienstverlener een kosteloze aanmaning heeft verstuurd per post of op de dag die volgt nadat de leverancier/dienstverlener een gratis aanmaning heeft verstuurd via elektronische weg, wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding conform art. XIV.4 WER.

Bovendien is er op dat moment een referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

6. Aansprakelijkheid
Het advies van Kindercoach Tamara is oplossingsgericht zonder dat te garanderen. Kindercoach Tamara is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten. Voor lichamelijke en psychische klachten, raden we u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

7. Observatie en verslag
Op verzoek van de ouders cq. verzorgers van het kind bezoekt de kindercoach school of andere belanghebbenden voor observatie of verslaglegging. Dit bezoek duurt maximaal 5 kwartier. Kindercoach Tamara rekent dit aan de ouders. verzorgers van het kind aan. Op verzoek van de cliënt
of de ouders van cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden worden gemaakt. Dit verslag wordt opgesteld door de betreffende kindercoach en is tegen betaling zoals aangeduid op de website. Deze kosten worden per overschrijving overgemaakt binnen een termijn van 30 dagen.

8. Begeleiding kinderen t/m 18 jaar
Kindercoach Tamara is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. De ondertekenende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming hiervoor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.
Kindercoach Tamara kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

9. Vertrouwelijkheid
Kindercoach Tamara is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de sessie. Voor overleg met derden, wordt altijd eerst toestemming gevraagd .

10 Afspraak
Indien een klant zich via de Website of de Applicatie (of anderszins) inschrijft voor de Diensten, is een dergelijke inschrijving bindend voor de betrokken klant. De klant is in dergelijk geval gehouden tot integrale betaling van het toepasselijke tarief, behoudens in geval van een voorafgaande
annulering door de klant die uitdrukkelijk werd aanvaard door kindercoach of een voorafgaande annulering door kindercoach Tamara.

11 Aansprakelijkheid
Verslagen over de sessie kunnen opgevraagd worden, volgens het tarief op de website. Kindercoach tamara kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de verslagen. Deze worden steeds op eer en geweten opgesteld en worden enkel op
vraag gemaakt. Ingeval Kindercoach Tamara aansprakelijk wordt gehouden voor enige
schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 150% van het door de klant betaalde tarief met betrekking tot de geleverde dienst.

12 Toepasselijk recht
Doordat de klant deze algemene voorwaarden op de website kan terug vinden en in de afspraakmail, stemt de klant ook in met deze voorwaarden, tenzij per schriftelijke communicatie mede gedeeld binnen de 24 uur van de klant naar Kindercoach Tamara.