Hoogconflict scheidingen

Je staat machteloosEr is geen contact met je kinderen, ze worden tegen je opgezet
Communicatie met jouw ex werkt nietJe wil het goed doen maar je ex werkt jou tegen?
Jullie kunnen elkaar niet verdagen en de kinderen weten niet hoe te reagerenJe hebt al veel geprobeerd, niets helpt
Je ex houdt zich nergens aan, frustratie langs jouw kantJe voelt jou verdrinken in het hoog conflict?
Je voelt je tekort schieten als ouderJe kind heeft het moeilijk bij de wissels?
Je kinderen leiden onder de scheidingJe kind heeft het moeilijk met de scheiding?

Methodiek bij hoogconflict

Parallel Solo Ouderschap

Soms lukt het absoluut niet om na een scheiding gezamenlijk het ouderschap te blijven delen, ook al hebben je al veel hulpverleners gezegd dat je je best moet doen met jouw ex voor de kinderen. Soms zelfs door de rechter. Maar dit lukt jullie niet, integendeel.

Het verplicht worden om als samenwerkende ouders verder te gaan  bij een hoog conflictscheiding werkt als een  verhoging van de spanning, de druk en doet de conflicten escaleren en verhoogt de vijandigheid. Het ideale beeld kunnen jullie niet realiseren omdat de verwachting te hoog is.

Soms ben je als persoon te gekwetst door jouw ex partner en raak je keer op keer overspoeld door acties en reacties van je ex-partner. Hierdoor ontstaat er een strijdkader tussen de ouders, die zo krachtig is dat het de ouders niet lukt uit de strijd te raken en de focus te richten op je relatie als ouder met jouw kind. Ouders worden meegezogen, ze zijn met de strijd en met elkaar bezig en de kinderen verdwijnen uit beeld.

In deze hoog conflictscheidingen kan parallel-solo ouderschap het antwoord zijn  om conflict verlagend aan de slag te gaan en het kind terug centraal te zetten.

We verlossen ouders van de druk om de dingen samen te doen, om verplicht met elkaar te communiceren. Dit staat ook voor dat elke ouder ouder blijft en onafhankelijk van de andere ouder de ouderrol inneemt. We leren ouders te verdragen dat zij het ouderschap helemaal los van elkaar invullen, ieder op zijn eigen manier en dat dit ook wel okee is, want hierdoor komt er weer energie vrij om te gaan focussen op de verbinding met zichzelf en de kinderen. Hierdoor krijgt het kind meer rust en de ontwikkelingskansen van het kind worden hierdoor verbeterd.

Deze begeleiding kan worden ingezet wanneer bemiddeling gewoonweg niet meer mogelijk is, omdat er samen niet kan aan gewerkt worden of omdat er één ouder niet mee wil werken. Het werkt conflict verlagend en maakt dat jouw kind er niet meer zal onder lijden.

Het is heel belangrijk om aandacht te hebben voor de individuele beleving van de scheiding. Om deze reden ga ik ook met de ouder alleen aan de slag, niet als ouders samen, want jij alleen kan al een groot verschil maken in het conflict. Het is niet noodzakelijk dat beide ouders dit individuele traject volgen. Soms kan dit voor de ene ouder heel helpend zijn, terwijl dit voor de andere ouder niet nodig is of deze ouder geen nood heeft hieraan.

Lees meer

De MASIC methode

MASIC= De Mediator’s Assessment of Safety Issues and Concerns.

Het gaat om een interviewmethode door middel van een vragenlijst van maar liefst 180 vragen die kan leiden tot het naar voren brengen van partnergeweld dat gewoon verder gezet wordt tijdens de scheiding. Kortom, het escaleren van oud partnergeweld dat leidt tot nieuw geweld tijdens en na de echtscheiding of relatiebreuk komt aan het licht.

De vragenlijst werd ontwikkeld door Professor Amy Holtzworth-Munroe, Indiana State University en is de ideale oplossing voor de slachtoffers van mentale, fysieke & seksuele mishandeling binnen de relatie, pathologische leugens alsook manipulatie, uitbuiting, intimate terror, coercive violence, coercive control en family violence van ex-partners en hun kinderen. In dergelijke gevallen gaat het steeds om een rechtvaardige afwijzing van een kind ten opzichtige van een ouder omdat het kind daadwerkelijk mishandeld is. Er is dus in dit geval geen sprake van het PAS-syndroom en dat komt via de vragenlijst aan het licht.

De MASIC is een onderzoek instrument die op een goede, wetenschappelijk onderbouwde wijze, partner-geweld inzichtelijk maakt. Het is een zeer bruikbaar instrument voor o.a medewerkers in de hulpverlening of gespecialiseerde jeugdzorg.

De MASIC biedt een gestructureerde beoordeling van partnergeweld bij ouderparen die in een (conflict)scheiding verwikkeld zijn. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bij meer dan de helft van deze complexe scheidingen een voorgeschiedenis van partnergeweld speelt. De MASIC bestaat uit een gestructureerd interview dat bij elke ouder apart wordt afgenomen. De MASIC vraagt gedetailleerd naar verschillende vormen van partnergeweld, zoals emotionele mishandeling, dwingende controle, lichamelijk geweld, seksueel geweld en stalking. Vervolgens wordt op basis van de informatie uit de twee interviews, aangevuld met informatie uit andere bronnen (bijv. politiegegevens, medische gegevens) een beoordeling gemaakt over de aan/afwezigheid van partnergeweld, en als er geweld aanwezig is, over het type geweld. Vooral dwingende controle vormt een veiligheidsrisico. Het is gebleken dat met de MASIC meer partnergeweld wordt gevonden. Ook vertellen de onderzoekspersonen dat de MASIC hen ook helpt bij het onderkennen van de ernst van de problematiek en geven ze aan zich gehoord te voelen.

 Hoe werkt de MASIC-methode?

Beide ouders krijgen apart van elkaar de kans om de vragenlijst te beantwoorden. De vragenstellers hebben kennis van het feit dat het onmogelijk is om vragen over gewezen of blijvend partnergeweld te beantwoorden in het bijzijn van de andere ouder.

Ook de gezamenlijke kinderen krijgen op deze manier gehoor zonder intimidatie van één of beide ouders. De beleving van het kind zelf komt eerlijk aan bod. Hierdoor ontstaat een feitenonderzoek op de mishandeling van ouder en kind en bereikt men een correct inzicht op de blijvende problematiek.

Het zorgt tevens voor een stopzetting van het gebruik van aannames!

De vragen zijn namelijk niet algemeen, maar specifiek op gedrag gericht. Hierdoor is het verzinnen van geloofwaardige verhaaltjes uitgesloten en wordt het geweld naar boven gehaald door middel van specifieke screeningsvragen. Het gaat om een uitgebreid forensisch-diagnostisch

De bezorgdheid om het gezamenlijk kind uit de mishandelingssituatie te krijgen wordt als een strijd gezien waarbij twee ouders schuld dragen. Het belang van het kind, wat het enige doel is van de constructieve ouder wordt aanzien als machtsstrijd tussen beide ouders waarbij het belang van het kind vergeten wordt. Terwijl het belang van het kind net het enige is dat de beschermouder voor ogen houdt.

Vaak gaat het om high risicogroepen met extreem geweld, stalking en blijvende bedreigingen na de relatiebreuk en was er eerder al een opvolging van justitie, maar werd het dossier na relatiebreuk plots een vechtscheiding genoemd.

Deze methode is ook perfect om na te gaan of er inderdaad sprake is van ouderverstoting of er meer aan de hand is.

Lees meer

Traject of enkele sessie?

Uiteraard heb je de keuze tussen enkele sessies of het all in traject!

Wat kan je verwachten van het traject in solo parallel ouderschap ?

In totaal 5 sessies:

 • 1 intake
 • 3 individuele gesprekken (met kind en/of ouder)
 • 1 evaluatiegesprek met ouder of afronding met kindsessie
 • tussentijdse raad en tussentijdse contacten via mail/whatsapp/..
 • verslagen
 • contacten met advocaten/derden/doorverwijzers/ andere professionals/..
 • expertise
 • voorbereidingen
 • BTW

Met mogelijke volgende thema’s:

 • Verstevigen van de eigen grond van de ouder (solo) / verstevigen van jouw kind in de situatie.
 • Verkenning van eigen gedachten, gevoelens en behoeften.
 • Er wordt verder stil gestaan bij het nemen van verantwoordelijkheid, eigen keuzes, beslissingen en gedrag en heel belangrijk zelfzorg bij de oudergesprekken.
 • Verstevigen van de verbinding ouder-kind.
 • Staan voor het eigen ouderschap: wat zijn jouw waarden die je als ouder wil mee geven aan je kind? Hoe ga je als ouder die waarden vertalen in de opvoeding?
 • Kind terug in beeld: wat heeft jouw kind nodig van jou als ouder? Waar heeft het kind last van? Wat kan jij als ouder doen om die last te verminderen bij jou, in jouw tijd? Wat kan jouw kind doen in de situatie? Hoe kan jouw kind zijn wensen kenbaar maken naar de andere ouder toe?
 • Het verdragen van verschil in relatie: de relatie van uw kind(eren) met de andere ouder is verschillend van relatie van het kind met u als ouder.
 • Verdragen van het verschil in aanpak van de andere ouder: de aanpak van andere ouder niet veroordelen, het loslaten van de wens om de andere ouder te veranderen. Indien er sprake is van ernstige zorgen, weten hoe je geweldloos verzet kunt gebruiken en geweldloze communicatie kan toepassen.
 • Conflict verlagend communiceren; geweldloos communiceren.  Verantwoordelijkheid nemen voor eigen gedrag en communicatie als ouder. Door zelf niets te doen dat het conflict kan doen escaleren en dit ook volhouden. De strijd niet meer aangaan, zelf beslissen om uit het strijdpatroon te stappen, ook als de andere ouder dit niet doet. Choose your battles: Bewust kiezen waar je wel en niet op ingaat of over communiceert.
 • Steunpilaren: we kijken met jou welke impact die het netwerk heeft op jou én omgekeerd. We brengen in kaart wie jouw supporters zijn, wie en wanneer helpend is. We kijken wie jou als ouder kan helpen/ondersteunen zodat jij blijft staan en kan volhouden. We durven ook te kijken naar wie jouw hooligans zijn , de mensen die conflict verhogend advies geven, en wat dit met je doet.
 • Het goed voelen en verwerken van de scheiding bij jullie kind.
 • alle trajecten zijn op maat, afhankelijk van wat jullie hulpvraag is , dus je mag me zeker steeds contacteren via mail indien je graag verdere uitleg wenst.

Tijdens het traject heb ik eerst een intakegesprek met jou (jullie) als ouder . Daarna ga ik aan de slag met jullie kind en het evaluatiegesprek is met jou(jullie). Maar dit  traject kan ook aangevangen worden  met jou alleen , of -als je behoefte hieraan hebt- als ouder-kind. Alle trajecten zijn op maat, een vertrouwensbasis is gegarandeerd!

De enkele sessie kost 70 euro.

Kostprijs van het traject is 485  euro. (MASIC methode doen we apart en niet in traject!)

Hierin heb je mijn expertise, vertrouwensbasis, mijn neutrale raad en advies, eventuele verslagen naar jullie/scholen/advocaten,..nauwe samenwerking om te werken aan jouw doel en jullie geluk. Samen doen we het!

Het traject kan indien gewenst in termijnen betaald worden. Hiervoor moet men wel rekening houden met 5% administratiekosten.

Een traject zorgt ook voor jullie als ouders dat er geen bijkomende verrassingen meer achteraf, het is een allesomvattend traject en je weet dat het traject binnen onze termijn in samenspraak afgelopen zal zijn.

Een traject zal steeds op voorhand betaald worden of bij de eerste sessie. Mocht je toch beslissen om het traject niet aan te gaan, zal enkel het intakegesprek aangerekend worden. Gelieve zelf de berekening te maken indien jullie andere financiële afspraken hebben  onder elkaar .

Mocht jij of jouw kind meer coaching wensen na een traject, dan kan dit steeds, deze zijn dan in samenspraak in te plannen via individuele sessies.

Inhoudelijke verslagen worden niet opgemaakt! Indien je dat wenst kan er een kort verslag opgemaakt worden over de voortgang van het proces (aantal afspraken , inzichten,raad en inzet van hulpverlening of andere instanties) . Hiervoor kies ik bewust omdat ik werk vanuit een welzijnskader van begin tot eind en dit wil vasthouden. Dit verslag is voor u als ouder en wordt niet naar de andere ouder of verwijzer verstuurd tenzij de verwijzer daar expliciet opdracht voor heeft gegeven. Dit alles zal in samenspraak met u worden besproken indien van toepassing.